Kvinnor som går kortare män

Samtidigt oroar sig betydligt fler kvinnor än män som för männen är 31 procent. Kvinnor kvinnor mellan 55 och 65 år råda sina. Människor över 180 centimeter lever inte lika länge som de som är kortare än Kvinnor lever längre än män män, pratar mer med vänner och delar sina. Ett påstående som dock stämmer är att bland deltagare i marathonlopp går män i genomsnitt ut hårdare än kvinnor. De håller ett högre tempo i första halvan av loppet och saktar av i den ... Som bekant lever män i genomsnitt ett kortare liv än kvinnor på de flesta håll. I Sverige är skillnaden drygt fyra år. Detta manliga livsunderskott borde vara en av de mest centrala frågorna i jämställdhetsdebatten, eftersom inget kan ha större värde än livet själv, men det är en icke-fråga. 'Skillnaden är genetisk', säger de feminister… Om jag kommer ihåg rätt så har ungefär dubbelt så många kvinnor som män lyckats föröka sig. Man har tittat på vår genom och kunnat konstatera det. Det implicerar ju definitivt att människan inte är direkt monogam. Att vi idag lever i ett system som håller oss (hyfsat) monogama påverkar knappast våra gener. Kvinnor interagerar mer med folk i genomsnitt än män, gör och bygger band till faktorer som bidrar till längre liv, säger psykologen Martin. 'Kvinnor tenderar att ha starkare sociala nätverk ... Fler kvinnor får frågor som relaterar till hem och barn och får oftare än män uppmaningar om att sätta gränser. Män upplevs istället som smärttåliga och att det är allvarligt när de väl söker vård. Orsaken söks i kroppen och det är kortare väg till labbprover eller röntgen. Även kvinnor som är lika långa som män (och det finns många), är betydligt mindre i storlek. Larsson den 2 oktober, 2013 kl. 07:39 skrev: Hmmmm en snabb genomläsning av argumenten här på sidan och på andra ställen, visar att mitt trilla-av-stolen-argument kanske inte var så uppenbart ändå. Kvinnor och män har i alla tider rört på sig, men när det gäller organiserad tävlingsidrott har kvinnorna, av främst sociala och kulturella anledningar, legat ett antal decennier efter männen. Detsamma gäller forskning om kvinnligt idrottande och vi har i skrivande stund (2017) en bra bit kvar innan Tolkning 1: De hävdar att mänskliga gener kodar för samma längd för män och kvinnor (eller att kvinnor skulle vara längre), och att orsaken till att kvinnor blir kortare är att kvinnor som individer blir matdiskriminerade – genom historien och i alla kulturer. Enligt sajten Netdoktor finns flera faktorer som spelar in. En förklaring är att urinröret är kortare hos kvinnor än hos män. En annan är att ändtarm och urinrörsöppning är placerade nära varandra, vilket innebär att bakterier lättare tar sig in. Därför är det viktigt att torka sig bakåt och inte framåt.

Feministers propaganda ang köns lönediskriminering

2016.05.15 00:28 officialJeepen Feministers propaganda ang köns lönediskriminering

Sprider feminister propaganda? Ljuger regeringen kring lönediskrimineringen? Är svenska folket outbildade? Många frågor uppstår kring denna debatt angående köns diskriminering kring löneskillnaderna. Finns det ens något sådant är min fråga? Vad tycker ni själva?
Erik Ullenhag sa i början av 2011: ”Det är uppenbart att det förekommer diskriminering ute i samhället. Kvinnor tjänar mindre än män och har fortfarande svårare att nå toppositioner.” Men gör det verkligen det, jag postar detta för att se vad ni själva bildar er för uppfattning kring denna fråga som är en stor politiskt fråga och verkligen en samhällsfråga, där man kan fråga sig om inte den svenska befolkningen lever i en lögn.
Ofta hörs det i debatter fritt att kvinnor tjänar mindre än män för samma jobb eller att de tjänar 80% mindre men detta är falskt och en vriden sak, bara för det finns en skillnad mellan två kön innebär inte att det är diskriminerade. Medlingsinstitutet är myndigheten som ansvarar för lönestatistiken, under deras rapport 2010, september, tjänade kvinnor 14,8 procent mindre än männen, detta är det totala lönegapet (gäller hela arbetsmarknaden, privat och offentlig sektor, arbetare och tjänstemän) men att en skillnad finns i genomsnittslön betyder inte att kvinnor och män får olika betalt för samma jobb. Finns många olika faktorer som spelar in här - en av de viktigaste faktorerna är att det är mycket stora skillnader i yrkesvala, män väljer väldigt ofta yrken med högre löner. (fritt val alltså). här kommer fler faktorer -
-Nedlagd daglig arbetstid -antal år i yrket -arbetets innehåll -svårighetsgrad -chefskap eller inte -utbildning -Erfarenhet -grad av entusiasm, flexibilitet, uppoffringar osv.
Dock är dessa inte det enda som är faktorerna som förklarar lönegapet. då det är svårt att mäta allt, men tar man hänsyn till dessa skillnaderna så krymper lönegapet väldigt drastiskt. och kvar finns det så kallade oförklarliga löneskillnaden.
det skulle kunna bero på diskrimineringar men också andra faktorer som inte mäts i undersökningarna. det är omöjligt att skapa en undersökning som väger in alla faktorerna. Det finns ett antal rapporter och studier från experter och forskare som säger att det inte finns någon omotiverad löneskillnad alls mellan kvinnor och män, lönesättningen är jämställd.
Statsanställda: september 2009: oförklarliga löneskillnaden mellan kvinnor och män mättes till 1,3% arbetsgivarverkets rapport skrev i sin rapport följande: "Den statistiska analysen visar att genomsnittliga löneskillnaden nästan helt kan hänföras till mätbara faktorer. stora delar av löneskillnaden beror på att fler kvinnor än män arbetar deltid, arbetets svårighetsnivå och innehåll och på att fler män än kvinnor är chefer. vidare påverkar det att arbetsinnehåll och löner ser olika ut hos olika myndigheter. det finns också skillnader i utbildning, erfarenhet, ålder, anställningstid eller vilken region den anställde jobbar. den löneskillnad som slutligen blir kvar, den sk oförklarlige löneskillnaden, som inte kan förklaras av mätbar information som finns tillgänglig var 1,3%.
sedan vidare i uttalandet:
mot bakgrund av att denna analys gjorts med viss statistisk indelning där detaljkunskapen om respektive arbete inte är fullständig, så kan det konstateras att det med all säkerhet fortfarande finns kvar avgörande skillnader i faktiska arbetsuppgifter och ansvarsområden inom de grupper som jämförs. alltså kan den oförklarliga löneskillnaden i verklighet förklaras av att det finns kvar skillnader mellan arbeten som utgör sakliga skäl för löneskillnad.
Landstinget oförklarlig löneskillnad 1%: citat "om man redovisar lönerelationen för kvinnor och män, utan att ta hänsyn till vad de arbetar med, är kvinnornas medellön 71% av männens," vidare säger de "Den huvudsakliga förklaringen till den stora skillnaden i lönerelationen mellan kvinnor och män är att landstingssektorn är ett exempel på en sektor med många yrkesgrupper med olika krav på utbildning/kompetens där männen finns i yrken med högre utbildning som läkare, tandläkare och chefsjobb. tas hänsyn till olikheter i yrkesstruktur är kvinnornas medellön 99% av männens medellön" sedan förklaras den oförklarliga löneskillnaden: "ytterligare faktorer att analysera är t.ex åldersstruktur, tid i yrket och skillnader i arbetsuppgifter. svårighetsgrad, ansvarsnivå, befogenheter i det enskilda yrket samt arbetstagarens prestation är exempel på ytterligare faktorer som beaktas vid lönesättningen lokalt"
Kommuner 1% Sveriges kommuner och landsting säger "När hänsyn tagits till skillnader som beror på yrke, ålder och utbildning så är kvinnors lön i kommunerna 99 procent av männens lön" i detta fall så är den ganska ytlig och ofullständig och finns utrymme för flera faktorer som skulle ge en legitim förklaring till den sista procenten.
Privat näringsliv: Svenskt näringsliv skriver att den oförklarliga löneskillnaden för arbetare är 2,2 procent och tjänstemän 6,5 procent men skriver sedan i rapporten följande "I Svenskt näringslivs lönestatistik saknas några viktiga variabler som t.ex antal år i yrket, antal år i företaget, arbetets svårighetsgrad och komplexiteten i arbetsuppgifterna. från andra undersökningar vet vi att detta har stor betydelse för lönenivåerna. man kan därför sluta sig till att löneskillnaderna skulle ha blivit ännu mindre om materialet hade kunnat rensas för även dessa faktorerna."
Störst skillnad är det i privata näringslivets tjänstemän vilket är kategorin med de flesta typiska karriärsyren, även kategorin som är svårast att mäta, här spelar faktorer som engagemang, prestation, flexibilitet, vilja att arbeta övertid, vilja att flytta, och liknande spelar stor roll.
Svenskt Näringsliv skriver så här om den oförklarliga löneskillnaden för tjänstemän: Efter bearbetning återstår 6,5%, som har sin förklaring i bland annat arbetets svårighetsgrad, antalet jobbyten, budgetansvar, antal underställda, tidigare erfarenhet, den anställdes mångsidighet etc" En liknande formulering används för att förklara den oförklarade löneskillnaden i arbetare. Observera (som har sin förklaring i) tyder på att Svenskt Näringslivs avdelning för lönestatistik anser att det finns naturliga förklaringar till det oförklarliga löneskillnaderna.
En mycket grundlig forskningsinsats om löneskillnader mellan könen som pågick i en tidsperiod på 21 år av dr Eva M Meyerson och professor Trond Petersen. från 97 skriver "Vår studie, som sträcker sig sig över en tidsperiod på 21 år, visar att skillnaderna i lön mellan kvinnor och män på samma befattning och arbetsplats är mycket små, Våra forskningsresultat är helt i överensstämmelse med det många forskare redan anat: direkt lönediskriminering är inte längre ett problem"
Och för all del låt oss inte glömma den jättelika granskningen av löner som slutfördes 2008 av dåvarande myndigheten JämO (Jämställdighetsombudsmannen). Den är även känd som miljongranskningen. Löneläget analyserades för 1 miljon arbetstagare inom arbetsmarknadens alla sektorer på jakt efter könsbaserad lönediskriminering. JämO skriver i sin rapport att osakliga löneskillnader bara upptäcktes i 0,7 % av fallen. Men även här var det svårt att väga in alla olika faktorer som hade kunnat förklara de 0,7%. MEN bland de 0,7% fanns för övrigt en del män som ansågs ha för låg lön i förhållande till kvinnor.
Det finns mycket annat än just diskriminering som är orsaken till den oförklarliga löneskillnaderna.
Forskning utförd av Linda Babcock, doktor och professor i ekonomi vid Carnegie Mellon University i USA, och författaren och journalisten Sara Laschever visar att unga män rutinmässigt förhandlar om löneförhöjning medan kvinnor i samma ålder oftast inte gör det. Andra studier visar att män oftast förhandlar till sig om högre löner medan kvinnor väljer istället att förhandla till sig kortare arbetstid.
Att män ibland har lägre lön brukar komma bort i debatterna.. I kvinnodominerande yrken förekommer det att kvinnor tjänar mer än män. Exempelvis nämner Landstingsförbundet i sin tidigare nämnda rapport att kvinnliga sjukgymnaster tjänar 101% av vad manliga sjukgymnaster tjänar, samma siffror ser man för arbetsterapeuter (101%) tandhygienister (103%) läkarsekreterare (104%) städerskor (103%)
Det finns många indikationer att kvinnors lön i procent till männens är påväg att öka. Medlingsinstitutet skrev i sin rapport från 2010 "Rapporten visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat i alla sektorer mellan 2005 och 2009"
Denna trend förväntas fortsätta, bland annat ser man att kvinnor är kraftigt överrepresenterade på universitet och högskolor, vilket kommer vara en betydande faktor när det kommer till yrke och lön.
andelen kvinnor som är chefer ökar, i en rapport från arbetsgivarverket 2010 "i den population som studeras här år 2009 var 41% av cheferna kvinnor, en kraftig ökning jämfört med år 2000, då bara 22 procent av cheferna var kvinnor" Svenskt näringsliv "Då fler kvinnor utbildar sig längre och besitter i allt högre utsträckning chefspositioner. De kommer i allt högre utsträckning att röra sig mot de högsta lönelägena.
Kvinnor går om män i lön alltså det hela blir inverterat. färsk statistik från Storbritannien, USA och Norge visar att kvinnor i vissa segment inte bara har gått ikapp männen lönemässigt, utan gått om dem. I Storbritannien är det statistik från Office for National Statistics, från 2010 som visar att kvinnor i åldrarna 20-30år som arbetar heltid i genomsnitt tjänar 2,1% mer än män i samma åldersgrupp.i åldersgruppen 30-40år tjänar männen mer, men lönegapet har på 10 år minskat från 10 % till 2,9%. för hela ålderspannet rör det sig alltså om en kraftig omsvängning.
Ruth Lea som är ekonom vid Arbuthnot Banking Group säger "Det finns inget lönegap alls för kvinnor utan barn, och för kvinnor under 40 år är nu lönegapet obetydligt. Vi har alltid vetat att ensamstående kvinnor har fått lika hög lön som män. iden om kvinnodiskriminering har hela tiden varit fantasier. Jag tror att jämställdighetslobbyn kommer att få slut på saker att säga."
Ogifta kvinnor utan barn har gått om män i lön som har samma ålder. Time skriver i slutet av 2010 "Enligt en ny studie av 2000 samhällen som gjorts av ett marknadsundersökningföretag är medianlönen för heltidsarbetande unga kvinnor 8% högre än för män i 147 av USAs 150 största städer. I två städer Atlanta och Memphis Tjänade kvinnor ungefär 20 % mer, i New York tjänade unga kvinnor 17 % mer än män, i Los Angeles 15 procent mer. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning från Queens College, New York, som indikerat att det här höll på att hända i stora städer. Men nya studien visar att det är större skillnader än vad man tidigare trott. Det stämmer också för relativt små områden som Raleigh-Durham- regionen och charlotte i North Carolina 14% mer än män och jacksonville, florida 6% mer än män.
Att kvinnor tjänar mer har en enkel förklaring
Professor Andrew A Beveridge som forskar i demografi vid Queens College New York. " Den enkla anledningen är att kvinnor är mycket mer välutbildade än män nu. Skillnaderna är enorma, det gör också att kvinnorna har bättre jobb."
Grannlandet Norge rappoterar om inverterat lönegap. I en undersökning som offentliggjordes mars 2011, har man studerat löneläget hos kvinnor samt män ett år efter att de tagit examen från utbildningslinjen för industriell ekonomi vid Norges Teknisk-naturvetenskaplige universitet (NTNU) Kvinnors genomsnittliga grundlön var 437.000 Nok medans mäns var 430.000 Nok. vilket är 7000Nok mindre. En kvinna som intervjuas om saken säger "Många företag har en medveten strategi att rekrytera fler kvinnor" PÅ NTNU tjänar kvinnor mer än männen på 7 av de 17 största tjänstekategorierna.
Det är bara en tidsfråga innan det visar sig här i Sverige också om det inte gör det redan, då även vi går mot en situation där den kvinnliga halvan av befolkningen är betydligt mer välutbildade än den manliga halvan. Statistik från statistiska centralbyrån visar att det utexamineras nästan dubbelt så många kvinnor som män från högskolan. den siffran har varit i stort sett konstant sedan 2005.
Några av källorna:
Ni får skicka pm ifall ni vill ha fler! :)
https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/avtal-skrifterapporterapport-loneskillnader-2000-2014.pdf
http://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/lika-eller-inte-om-man-och-kvinnor-i-lonestatistiken_525961.html/BINARY/Lika%20eller%20inte%20-%20om%20män%20och%20kvinnor%20i%20lönestatistiken
submitted by officialJeepen to svenskpolitik [link] [comments]


2015.05.20 16:10 Duplodocus M006:V2 - Motion till förmån för natt- och helgarbetande föräldrar

M006:V2 - Motion till förmån för natt- och helgarbetande föräldrar
Förslag till iksdagsbeslut
 1. Iksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att 8 Kap §3 i Skollagen skall ändras till "Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i förskoleklassen eller i någon utbildning för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola enligt vad som anges i 4-7 §§."
 2. Iksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur stort behovet för nattlig- och helgverksamhet är, med huvudsakligt fokus på tätorter.
Motivering
När andra sover så stannar inte världen. Idag är det som så många olika yrkesgrupper som jobbar på nätterna, helger samt andra obekväma tider. Dessa yrken behöver arbetare som har möjligheten att arbeta under dessa tider. För att tillgodose detta behöver man ge föräldrar med småbarn möjligheten att någon ser över dem under sitt pass.
Idag finns nattisverksamhet i vissa kommuner men många kommuner kan inte erbjuda nattis. Skulle fler kommuner erbjuda liknande verksamhet, samt verksamhet på helger skulle det skapa fler förutsättningar för föräldrar att ta arbeten med obekväm arbetstid. Skiftarbete är även en en yrkesgrupp inom diverse yrken men framförallt vården där det alltid varit svårt att rekrytera personal. En del av detta är på grund av att föräldrar som i övrigt har rätt bakgrund till yrket inte kan ta det för att de inte kan lämna sina barn ensamma.
De yrkesgrupper som idag drabbas av att nattis inte är så utbyggt är framförallt sjuksköterskor, doktorer, undersköterskor, folk som jobbar inom äldrevården och generellt en stor del av folk som arbetar i offentlig sektor. Av alla manliga arbetare så jobbar precis under 25% natt och runt 38% kväll, ca 30% jobbar skift eller schema. För kvinnliga arbetare ligger procenten för nattarbetande på runt 23%, för kväll på 54% och på 46% är skiftarbetare. För tjänstemän ligger procenten något lägre för både män och kvinnor.
Skiftarbete är också en grupp som behöver ett stort utbud av arbetare pga de hälsorisker som arbetet innebär. I dagsläget kan många arbetsplatser som använder sig av skiftarbete producera mindre och prestera sämre, t.ex. så kan det finnas färre läkare på akutmottagningar under natten eller andra obekväma arbetstider. Skulle vi bygga ut nattis och förskola med helgverksamhet skulle flera personer avlastas och även fler kan ges möjlighet till att arbeta obekväma tider under kortare perioder i livet. Utan möjlighet till nattis så gör det att vissa föräldrar kan tvingas tacka nej till arbeten på grund av att det finns liten möjlighet att någon ser efter barnen under natten. Nattis och förskola med helgverksamhet skapar därmed ett jämlikare samhälle där fler får möjligheten att välja yrke obereonde på om du har barn i dagisålder eller inte. Fler kan behålla det arbete de hade innan de fick barn och fler har möjligheten att tacka ja till arbeten de annars varit tvungna att säga nej till vilket minskar arbetslösheten. Således menar vi att denna motion inte enbart kommer att underlätta för nattarbetande föräldrar, utan även skapa fler arbetsmöjligheter.
Motionen är inlämnad av Socialdemokraterna och Marxistisk Front.
Den första versionen av detta ärende avslutas 24 Maj 2015 varpå den går till votering i /plenisalen, återkallas av sponsrande parti eller kandidat, eller en ny version presenteras inför /iksdagen.
submitted by Duplodocus to iksdagen [link] [comments]


2015.05.19 21:15 Duplodocus M006 - Motion till förmån för natt- och helgarbetande föräldrar

M006 - Motion till förmån för natt- och helgarbetande föräldrar
Förslag till iksdagsbeslut
 1. Iksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en viss procent av skatteintäkterna skall, efter utredning, avsättas till stöd för de daghem som börjar driva nattlig och helgverksamhet,
 2. Iksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en viss procent av skatteintäkterna skall, efter utredning, avsättas till uppstartsförmån till de företag eller kommunala aktörer som önskar starta separat verksamhet,
 3. Iksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda vilken procentsats, och därmed summa, som förefaller lämplig för att kunna stödja uppstart av nya verksamheter samt tillväxt i gamla sådana,
 4. Iksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om at utreda hur stort behovet för nattlig- och helgverksamhet är, med huvudsakligt fokus på tätorter.
Motivering
När andra sover så stannar inte världen. Idag är det som så många olika yrkesgrupper som jobbar på nätterna, helger samt andra obekväma tider. Dessa yrken behöver arbetare som har möjligheten att arbeta under dessa tider. För att tillgodose detta behöver man ge föräldrar med småbarn möjligheten att någon ser över dem under sitt pass. Idag finns nattisverksamhet i vissa kommuner men många kommuner kan inte erbjuda nattis. Skulle fler kommuner erbjuda liknande verksamhet, samt verksamhet på helger skulle det skapa fler förutsättningar för föräldrar att ta arbeten med obekväm arbetstid. Skiftarbete är även en en yrkesgrupp inom diverse yrken men framförallt vården där det alltid varit svårt att rekrytera personal. En del av detta är på grund av att föräldrar som i övrigt har rätt bakgrund till yrket inte kan ta det för att de inte kan lämna sina barn ensamma. De yrkesgrupper som idag drabbas av att nattis inte är så utbyggt är framförallt sjuksköterskor, doktorer, undersköterskor, folk som jobbar inom äldrevården och generellt en stor del av folk som arbetar i offentlig sektor. Av alla manliga arbetare så jobbar precis under 25% natt och runt 38% kväll, ca 30% jobbar skift eller schema. För kvinnliga arbetare ligger procenten för nattarbetande på runt 23%, för kväll på 54% och på 46% är skiftarbetare. För tjänstemän ligger procenten något lägre för både män och kvinnor. Skiftarbete är också en grupp som behöver ett stort utbud av arbetare pga de hälsorisker som arbetet innebär. I dagsläget kan många arbetsplatser som använder sig av skiftarbete producera mindre och prestera sämre, t.ex. så kan det finnas färre läkare på akutmottagningar under natten eller andra obekväma arbetstider. Skulle vi bygga ut nattis och förskola med helgverksamhet skulle flera personer avlastas och även fler kan ges möjlighet till att arbeta obekväma tider under kortare perioder i livet. Utan möjlighet till nattis så gör det att vissa föräldrar kan tvingas tacka nej till arbeten på grund av att det finns liten möjlighet att någon ser efter barnen under natten. Nattis och förskola med helgverksamhet skapar därmed ett jämlikare samhälle där fler får möjligheten att välja yrke obereonde på om du har barn i dagisålder eller inte. Fler kan behålla det arbete de hade innan de fick barn och fler har möjligheten att tacka ja till arbeten de annars varit tvungna att säga nej till vilket minskar arbetslösheten. Således menar vi att denna motion inte enbart kommer att underlätta för nattarbetande föräldrar, utan även skapa fler arbetsmöjligheter.
Undertecknat,
duplodocus,
theroseofsolidarity
Motionen är inlämnad av Socialdemokraterna och Marxistisk Front.
Den första versionen av detta ärende avslutas 23 Maj 2015 varpå den går till votering i /plenisalen, återkallas av sponsrande parti eller kandidat, eller en ny version presenteras inför /iksdagen.
submitted by Duplodocus to iksdagen [link] [comments]


Sverkination Unknown - YouTube Män som misshandlas allvarligt av sina kvinnor får ingen hjälp Män som misshandlas av Kvinnor och mordförsök! Car The Bargirl Alla killar med Muskler ÄR ÄCKLIGA! Filmer om forskning - YouTube Fashion for fiftyish går all in med höstens trender

Forskare: Då är kvinnor starkare än män SVT Nyheter

 1. Sverkination Unknown - YouTube
 2. Män som misshandlas allvarligt av sina kvinnor får ingen hjälp
 3. Män som misshandlas av Kvinnor och mordförsök! Car
 4. The Bargirl
 5. Alla killar med Muskler ÄR ÄCKLIGA!
 6. Filmer om forskning - YouTube
 7. Fashion for fiftyish går all in med höstens trender
 8. Musikalen HÄXHAMMAREN 2010 - YouTube
 9. Kvinnor i försvaret
 10. Lin Living linnebyxor Curved & Straight fit

Ett filmreportage från 1977 där vi får möta lottor som berättar om varför de går utbildning. Det Västa jag vet är Grabbar killar med Stora Muskler. Ush dom ser så Manliga och äckliga ut.. det roliga är att alla dom killarna som går till gymmet tränar OFTAST i onödan. jag stödjer varken män som går barfota eller kvinnor med telefon. 0:06. jag_ivl - Duration: 6 seconds. 2 years ago; 89 views; jag stödjer varken sune, eller äldre människor som vill dö ifred. Hon säger även att kvinnor är värst drabbade - 'men det innebär inte att man inte kan uppmärksamma även män som har utsatts för det här våldet också'. Välkommen till Fashion for fiftyish (FFF) Youtubekanal! Läs mer om höstens trender i blogginlägget! FFF är en modeblogg för oss kvinnor (och män som identifierar sig som kvinnor) som är ... Det går givetvis bra att bära dina linnebyxor under hela året. ... män föredrar dessa och därför säljer vi numera alla byxor som unisex-modeller. Generellt sätt skulle vi säga att de ... I den lilla byn Ullheda går livet sin gilla gång. En by med gott anseende, där många både kan läsa och skriva och där många kvinnor som förlorat sina män i kriget, visar både kraft och ... Samling av kortare och längre filmer som ger exempel på forsknings som bedrivs vid Örebro universitet. ... Män har kniven mot strupen - kvinnor lägger pussel ... går skolsegregationen att bryta? Vi gör just nu en dokumentär som heter Thailandsdrömmar som handlar om relationer mellan svenska män och thailändska kvinnor och vart gränsen går mellan kärlek och utnyttjande. Där kvinnor misshandlar män. Männen har inte samma rättigheter som kvinna att få hjälp och skyddad boende som en misshandlad kvinna får idag. Jag vill ändå säga att män som misshandlar ...